Personalstiftelsens stadgar

Stadgar för personalstiftelsen på Tamro

§ 1 Stiftelsens firma är Tamros Personalstiftelse, ADA AB Personalutvecklingsstiftelse.

§ 2 Stiftelsen ska främja att medarbetare på Tamro får möjlighet till utveckling, utbildning och rekreation. Det kan till exempel gälla:

• Kursverksamhet
• Studieresor
• Semesterlägenheter
• Stipendier

§ 3 Stiftelsen består ursprungligen av medel som ADA AB har tillskjutit Tamro AB.

§ 4 Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse med säte i Göteborg.

§ 5 Stiftelsens styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs till lika antal av företrädare för arbetsgivare och arbetstagare. Medarbetare inom Tamro AB väljer ledamot och suppleant. Val sker för en tid om två år. Omval kan ske. Stiftelsens styrelse utser ordförande.

§ 6 Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år. Ordföranden är sammankallande. Styrelsen får fatta beslut om minst fyra ledamöter inbegripet ordföranden är närvarande. Av ledamöterna ska lika många representanter närvara från vardera arbetsgivaren och arbetstagarna. Som styrelsens beslut gäller den uppfattning som samtliga närvarande är överens om.

§ 7 När styrelsen sammanträder ska protokoll föras i löpande nummerföljd. Ordföranden och en ledamot justerar protokollet. Ledamot utses vid varje sammanträde bland företrädarna för arbetstagarna.

§ 8 Styrelsen svarar för att förverkliga stiftelsens ändamål och förvalta stiftelsemedlen ändamålsenligt.

§ 9 Styrelsen utser en ledamot som hanterar stiftelsens löpande förvaltning i enlighet med
styrelsens anvisningar. Ledamoten upprättar förslag till hur stiftelsens medel ska användas. Styrelsen utser vidare en sekreterare som planerar stiftelsens verksamhet och genomför beslut enligt styrelsens anvisningar.

§ 10 Stiftelsens räkenskapsår ska sammanfalla med det för Tamro AB. Stiftelsens bokföring fullgörs i enlighet med bestämmelserna i vid varje tidpunkt gällande bokföringslag.

§ 11 Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen utser.

§ 12 Styrelsen disponerar avkastning och värdeökning av stiftelsens medel vid stiftelsens bildande (enligt § 3). Om samtliga ledamöter är ense, kan styrelsen även ta i anspråk del av stiftelsens ursprungskapital (enligt § 3).

§ 13 Styrelsen äger rätt att ändra stadgar genom styrelsebeslut, med undantag för stiftelsens ändamål (§ 2) samt antalet styrelseledamöter och sättet att utse styrelse (§ 5). Beslut om stadgeändring kräver deltagande av samtliga styrelsemedlemmar i stiftelsen.

§ 14 I händelse av att stiftelsen upphör, ska samtliga återstående tillgångar disponeras så att stiftelsens ändamål fullföljs i enlighet med stadgarna i 19, 20 och 30 §§ i lagen (1967: 531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera.