NY RAPPORT: Prevention i hälso- och sjukvården

Fem förslag som kan bidra till ett mer hälsofrämjande och hållbart samhälle.

Ladda ner rapporten här.

Tillsammans med PwC, AbbVie, Apoteket och Roche Diagnostics har Tamro medverkat till rapporten kring preventiv vård och dess betydelse. Rapporten presenterades i Almedalen.

Prevention handlar om att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras. Satsningar på prevention kan ge stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället i stort. Trots detta är det endast en mycket liten del av vårdens resurser som satsas på preventiva åtgärder.

Kantar Sifo har under april 2019 genomfört en undersökning för att få en förståelse för medborgarnas upplevelse av hur vården arbetar med prevention, samt vad de själva är villiga att göra för att förebygga sjukdom. Undersökningen genomfördes på uppdrag av PwC, tillsammans med bolagen AbbVie, Apoteket, Roche Diagnostics och Tamro. 

Stark önskan att förbättra hälsan med förebyggande hälsovård

Resultaten visar en stark vilja hos respondenterna att förbättra hälsan med preventiva åtgärder. Mer än hälften av respondenterna uppger att de skulle vända sig till vården för att förbättra sitt allmänna hälsotillstånd. Samtidigt finns uppfattningen att vården saknar ändamålsenliga processer för att möta denna efterfrågan på förebyggande hälsovård och endast en tredjedel anser att vården i hög utsträckning är engagerad i att förebygga sjukdomar. Respondenterna vill kunna kontrollera sin hälsa och monitorera sin sjukdom. De säger sig också vara villiga att dela sin personliga hälsodata med vården.

Vårt uppdrag är livsviktigt och det driver oss framåt

Vården står inför utmaningar, tillgång på vård och läkemedel beror på var man bor och kan vara stor, och skillnaderna i hälsa minskar inte tillräckligt snabbt. Hälso- och sjukvården befinner sig dessutom i en strukturomvandling där vården med hjälp av ny teknik flyttar utanför sjukhuset. Detta projekt är ett av flera initiativ som Tamro deltar i för att stärka våra möjligheter att bidra till att rusta svensk hälso- och sjukvård inför framtiden.

Vår vision är jämlika vårdresultat och hälsa i ett långsiktigt hållbart system som utgår från personens unika behov - du ska vara trygg där du är!

Tamro vill bidra till en god och jämlik hälsa i hela landet liksom ett vård- och omsorgssystem som sätter individen i främsta rummet, är långsiktigt hållbart och nyttjar samhällets samlade resurser på bästa sätt. Vi verkar i gränssnittet mellan invånaren, industrin, vården och apotek för att utveckla nya värdeskapande tjänster som stärker vår roll som, integratör, innovatör och tjänsteleverantör till vårdens ekosystem – vi har ett viktigt uppdrag i den svenska värdekedjan för välbefinnande.

Tusentals människors hälsa och ibland även liv hänger på att vi på Tamro varje dag levererar läkemedel i rätt tid och i perfekt skick till landets apotek och sjukhus, patienter och medborgare. Vi har en oberoende och unik roll i det svenska systemet. Oberoende genom att vi inte äger några apotek eller läkemedel. Unik därför att vi efter snart 100 år i branschen har byggt upp ett starkt förtroendekapital från alla aktörer. Med dessa värden i ryggen kan vi arbeta med allas bästa för ögonen: myndigheter, tillverkare, apotek, sjukhus, konsumenter och patienter.

 

För mer information, vänligen kontakta:                                                                       
Maria Cederfont, kommunikations- och marknadschef, Tamro                                  
Tel: +46 (0)761 28 67 97                                                                                                     
Email: maria.cederfont@tamro.com